Menu
Obec Němčičky
Němčičkyokres Znojmo

Němčičky


Vesnička Němčičky se rozkládá v malebném údolí asi 12 km severně od Znojma. Vesnicí protéká malý potůček. První písemná zmínka o Němčičkách je z roku 1353, kdy paní Strezna z Němčic darovala celý svůj statek s vinicemi, lukami, lesy, pastvinami a s veškerým příslušenstvím Filipovi z Kosník.
Dávná minulost je zachycena ve Vlastivědě moravské. Jména tratí nás rovněž seznamují s některými událostmi minulých staletí: Šibeničné, Mlýnské, Velké a Malé Jezero, Nad Vápenicí, V Zabitých, Hora.
Pravěké osídlení je doloženo nálezy z období neolitu a eneolitu. Zajímavým nálezem je hrob z doby bronzové, který objevili místní rolníci v roce 1923. Při jarní orbě chtěli odstranit veliké kameny, které jim překážely. Po jejich odstranění byla nalezena kostra obličejem obráceným k východu, na rukou měla spirálové bronzové náramky, našly se i obě náušnice. Na jiných místech byly objeveny žárové hroby s popelnicemi. Při úpravě silnice na okraji obce bylo odhaleno hromadné pohřebiště, pravděpodobně z doby morové epidemie.
V počátku 14. století byla na skalnatém pahorku vybudována gotická tvrz. Šlo zřejmě o strážní věž, která měla souvislost s nedalekým Lapikusem. V okolí zříceniny byly nalezeny kovové hroty kopí, šípů a zbytky hliněných nádob. V roce 1898 byla na základě úředního rozhodnutí  rozpadající se tvrz důvodu bezpečnosti zbourána.
Ještě za třicetileté války patřila obec společně s Plavčí jevišovickému panství. V r. 1743 prodala Marie Antonie Palffová velkostatek Plaveč, Rudlice a Němčičky, část Mikulovic a dvůr ve Tvořihrázi Janu Václavu Widmannovi. Panství Plaveč pravidelně diktovalo roboty: chalupníci v létě denně pěšky, pololáníci od jara do sv. Václava 7 dní s potahem, 12 dní pěšky v zimě 6 dní s potahem (měsíčně). Občané Němčiček se zúčastnili i poslední selské vzpoury, která proběhla v roce 1821 v Rudlicích. Jednalo se o odmítání roboty. Jedenáct vůdců vzpoury bylo dopraveno vojenskou eskortou do brněnské věznice. Mezi nimi byli i dva občané Němčiček. V roce 1924 byla provedena parcelace půdy. Velkostatkáři Widmanovi byla odebrána část pozemků o výměře 18 ha. Tato půda byla přidělena do užívání 22 zemědělcům z Němčiček a Rudlic. V  roce 1949 bylo v obci založeno JZD, do kterého postupně vstoupili místní zemědělci. Nejdéle soukromě hospodařil pan Ambrozek František z čísla 12.

Němčičky (rondel-kultura Moravská Malovaná Ia)

Odkaz: http://forum.valka.cz

Tento rondel se nachází v okrese Znojmo, na levém břehu Jevišovky, 300 m severně od jejího údolí, v části zvané „Horní kusy“ v nadmořské výšce 265-270 m. Objevení rondelu se váže k počátkům organizované letecké (Bálek roku 1985) prospekce na Moravě, kombinované s geofyzikálním měřením. Příkop je hrotitého tvaru. Archeologický ověřovací výzkum byl proveden roku 1988. Rondel sám je spíše elipsovitého tvaru s delší osou SSZ-JJV. Délka této osy je 75 m, vedlejší příčná osa má 65 m. Šířka příkopu se pohybuje v rozmezí 5-8 m. Samotný příkop je na čtyřech místech rozdělen vstupy o šířce kolem 2 m, ty jsou orientovány přibližně ve směru hlavních světových stran. Geofyzikální anomálie nasvědčují, že by snad mohly být přítomny dvě vnitřní palisády. Datovat můžeme tento objekt nejspíše do MMK Ia.

Literatura

Podborský, V. a kol., Pravěká sociokultovní architektura na Moravě: Primeval socio-ritual architecture in Moravia. Brno, 1999. ISBN 80-210-2194-2.

Rondel

Rekonstrukce rondelu z období neolitu v Künzing-Unternberg
Rondel je monumentální pravěká stavba kruhového půdorysu. Objevuje se v Podunají v průběhu neolitu, odkud se rozšiřují na západ na Moravu, do Čech, Bavorska, Porýní a v eneolitu až do Británie.

Z knihy: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů hrádků a tvrzí

Z knihy : Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů hrádků a tvrzíPro zvětšení klikni na obrázek